Eettiset ohjeet

Tiedotteiden kirjaaminen:

- Tiedotteen kirjoittajan tulee pyrkiä neutraaliin ja totuudenmukaiseen ilmaisuun.
- Tiedotteen kirjoittajan tulee välttää omien henkilökohtaisten näkemysten ja tulkintojen esille tuomista tiedotteita kirjoitettaessa ja sisältöä valittaessa.
- Tiedotteen kirjoittajan tulee välttää loukkaavia tai negatiivisesti värittyneitä ilmaisuja.
- Tiedotteen kirjoittajan tulee pyrkiä tiiviiseen ja kattavaan ilmaisuun.
- Tiedotteisiin tulee, aina kun mahdollista, liittää alkuperäinen dokumentti, josta käyttäjä voi saada lisätietoja ja tarkistaa tiedotteen oikeellisuuden.
- Selkeät asiavirheet tulee korjata ja tiedottaa virheellisen tiedon saaneita.
- Tiedotteet tulee pyrkiä kirjaamaan mahdollisimman pian asian julkistamisen jälkeen.
- Tiedotteen kirjoittaja ei saa antaa ulkopuolisten vaikuttaa tiedotteiden sisältöön tai kirjoittamiseen


Puolueettomuus ja riippumattomuus:

- Tiedotteen kirjoittajan tulee pyrkiä puolueettomaan ja neutraaliin toimintaan suhteessa poliittisiin puolueisiin, etujärjestöihin ja muihin vastaaviin tahoihin.
- Rahoittajat eivät saa vaikuttaa kirjoitettavien tiedotteiden valintaan tai sisältöön.
- Mahdolliset rahoituslähteet ilmoitetaan sivustolla: tällä hetkellä ei ulkoisia rahoituslähteitä.


Tiedotteiden valinta:

Tiedotteita kirjataan Oulun kaupungin toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Seurattavat toimielimet on listattu Täällä.
Tiedotteita ei kuitenkaan kirjata, mikäli:
- Asialla ei nähdä olevan yleistä merkitystä tai mielenkiintoa
- Asia koskee muita kuin ylimmän johdon yksittäisiä työsuhteita
- Asia on luokiteltu salaiseksi